Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

PROJEKT: VEČJEZIČNOST

Jeziki štejejo (JeŠT)

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

 

Vrtec Ciciban Sevnica že drugo šolsko leto sodeluje v projektu Jeziki štejejo (JeŠT), ki deluje v okviru širšega projekta »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, na katerega smo se prijavili preko javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gre za projekt Evropske unije, ki povezuje in vključuje vse ravni izobraževanja in traja od šolskega leta 2017/2018 do leta 2022.

Poznavanje različnih jezikov in drugih kultur je v današnjem času neizbežno in nujno potrebno za dobro in kakovostno življenje v različnih skupnostih, za povezovanje s tujino in za pridobivanje informacij, ki so nam potrebne pri različnih vsakdanjih aktivnostih. Tega se v Vrtcu Ciciban Sevnica dobro zavedamo in zato smo se odločili, da sodelujemo v projektu, ki spodbuja ožjo in širšo družbo k sprejemanju medkulturnosti in večjezičnosti.

Cilj projekta na nacionalni ravni je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco. Udeleženci vseh ravni izobraževanja se bodo seznanjali z novimi znanji, stališči in spretnostmi, ki bodo spodbujale vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Številne posameznikove in družbene lastnosti, ki izhajajo iz izkušenj različnih jezikov in kultur, vzajemno delujejo druga na drugo, se prepletajo in oblikujejo v novo obliko sporazumevanja, ki temelji na spodbujanju uporabe vseh posamezniku dostopnih jezikovnih virov in kultur.

Namen projekta v našem vrtcu je usmerjati pozornost k različnim jezikom in kulturam, s poudarkom na tistih, s katerimi v našem okolju prihajamo vsakodnevno v stik ter izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja. V predšolskem obdobju ni namen projekta učenje tujih jezikov, ampak spoznavanje različnih kultur in seznanjanje z jeziki, s katerimi prihajajo otroci najpogosteje v stik v ožjem in tudi širšem okolju.

V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli dejavnosti, s katerimi bomo nadaljevali v šolskem letu 2018/2019:

  • V nekaterih oddelkih so se otroci spoznali z znakovnim jezikom. Otroci so preko igre, glasbe in plesa spoznavali znakovni jezik. Za strokovne delavke, ki so vključene v projekt, smo izvedli informativno izobraževanje o znakovnem jeziku.
  • V večini oddelkov, ki so vključeni v projekt, je nekaj otrok, katerih starši prihajajo iz tujine in otroci govorijo poleg slovenskega jezika še en tuji jezik ali pa se s slovenskim jezikom v vrtcu šele spoznavajo. Starše, ki prihajajo iz tujine smo povabili k sodelovanju, da so nam približali jezik in kulturo preko igre, branja pravljic, pesmic, plesa, različnih delavnic, itd.
  • Spoznavali smo državo, v kateri živimo, njene znamenitosti, simbole, pokrajino, jezik in kulturo.
  • Spoznavali smo različne kontinente in države. Večji poudarek smo dali našim sosednjim državam.
  • Spremljali smo zimske olimpijske igre. V povezavi s športom smo spoznavali različne države, jezike, kulture, itd.
  • Preko zgodb so se otroci spoznavali z drugačnostjo in različnostjo med kulturami in narodi ter pomenom povezovanja med njimi.

Vzgojiteljice in oddelki, ki so vključeni v projekt:

Albina Jazbinšek – Škratki, enota Centralni vrtec

Bernarda Androjna Mlakar – Gumbki, enota Centralni vrtec

Tanja Sorčan – Čebelice, enota Centralni vrtec

Vesna Kolman – Miške, enota Centralni vrtec

Doroteja Koroša – Veverice, enota Kekec

Irena Lošdorfer – Pike, enota Kekec

Katja Traven – Žogice, enota Kekec

Maja Žibert – Balončki, enota Boštanj

Daniela Klenovšek – Cepetavčki, enota Studenec

 

Zapisala: Petra Trlep, koordinatorka projekta v Vrtcu Ciciban Sevnica

O samem projektu več na spletni strani “Jeziki štejejo – Languages matter”:

https://www.jeziki-stejejo.si/ 

 

 
 
 
Dostopnost